Katahdin Hair Sheep International   |   PO Box 778, Fayetteville, AR 72702  |  Phone: (479) 444-8441